Übersicht: Schaltbau Holding AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
01.08.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 31.07.2014; 50,10 k. A. k. A.
26.07.2012 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.