Übersicht: Praktiker AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
26.07.2012 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
26.07.2012 Analysteninterview verkaufen k.A. k.A. -
05.07.2012 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.