Übersicht: Matador Private Equity AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
26.05.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 26.05.2009 - 4,90 7,89 5
02.12.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 01.12.2008 - 4,35 7,86 5