Übersicht: Group Technologie AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
01.10.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 29.09.2008 - 0,38 1,16 5
09.05.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 07.05.2008 - 0,54 1,16 5