Übersicht: Driver - Bengsch AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
20.08.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 20.08.2008 - 1,33 2,44 5
27.05.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 27.05.2008 - 1,79 3,66 5
05.05.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.05.2008 - 1,80 3,66 5